س: آقاي مولانا با توجه به حضور در آمريکا و سکونت 50 ساله شما در آنجا کمي در مورد منجي¬گرايي در غرب صحبت بفرماييد؟

ج: در غرب منجي گرايي خيلي وقت است که شروع شده و مسأله تازه¬اي نيست و خيلي وسعت پيدا کرده¬. از جنبه مذهبي خودشان و هم از جنبه عرفي، اصلاً تمام کارهاي آقاي بوش براساس منجي¬گرايي است[البته با تحريف و مدل خاص خودشان]؛ وغرب در اين باره فعاليت¬هاي زيادي مي¬کند،

س: اقدامات غرب و دولت آمريکا به چه صورت است؟

ج: منجي¬گرايي در امريکا هم در سطح عرفي و هم در سطح دولتي و هم در سطح غير ديني و هم در سطوح ديني وجود دارد دولت هميشه مردم را دعوت مي¬کند به يک افق بزرگي که در آينده به وجود مي¬آيد، موعود و منجي¬گراي هم در ديانت مسيح هست و هم در ديانت يهود، ولي از جنبه غير ديني نيز، يک نهضت منجي¬گرايي مسيحيت در غرب وجود دارد، کارل مارکس هم منجي گرا بود؛ او افق روشني را نشان مي¬داد و مي¬گفت: که ما به اين افق خواهيم رسيد، اين منجي¬گرايي است يعني در انتظار يک چيز، که در آينده خواهد آمد .چون مردم آمريکا مسيحي و حتي يهودي هستند . بحث¬ منجي¬گرايي از پايين به بالا است و بحث موعود از طريق پايين شروع مي¬شود يعني بين عموم مردم ،شيوع بيشتري دارد ،تا در خواص آنان، بر خلاف ايران، شما کانال تلويزيوني آن‌ها را که نگاه بکنيد، چند کانال درباره موعود و منجي¬گرايي وجود دارد و صحبت مي¬کنند، روز يک شنبه، دعاي آن‌ها، بيشتر ا مربوط به موعود و منجي است که حضرت عيسي مي¬آيد و ما را نجات خواهد داد.
خوب است از جنبه تطبيقي بدانيم که در جهان چه اتفاقي مي¬افتد، خيلي خوب است براي مراکز مهدوي که بدانند غرب در اين زمينه چه کار مي¬کند و همچنين براي مسلمانان امريکايي که الان 10 ميليون نفر هستند و به جمعيت آن‌ها اضافه مي¬شود، حدود 25 ميليون مسلمان در اروپا داريم که همه اين¬ها مخاطبان ما هستند.

س : براي نهادينه کردن فرهنگ مهدويت چه کار بايد کرد؟

ما عرفي فکر نمي¬کنيم ، وقتي به يک نظريه برسيم که مهدويت يک چيز ذاتي هست، و يک چيز فطري است، موضوع فقط راجع به اسلام نيست، راجع به يهوديت و مسيحيت تنها نيست، يک چيز مي¬خواهيم پيدا کنيم، در آينده يک کسي را يک منبعي را، يک نوري را مي¬خواهيم ببينيم، که مسائل ما را حل کند، اين واقعيت دارد، اين عقلاني است؛و قابل پذيرش.
يک جايي ما مي¬بينيم که اين دروس و فرضيه¬هاي تاريخي مهدويت مي¬رسد به يک موضوع قرآني و کاملاً فلسفي که اين موضوع خيلي ظاهر نيست، موضوع فطري است. اين جاست که مي¬توان ما اين مباحث را عرفي کنيم وتلطيف کنيم ؛ و اين جاست که مردم عادي علاقه پيدا مي¬کنند.

س : روش کليسا در غرب براي ديني کردن افراد چيست؟

در آمريکا ، کشيش¬ها بحث¬هاي اجتماعي و روانشناسي را ياد گرفتند؛ آن¬ها از طريق ديني وارد نمي¬شوند ، بلکه از طريق احتياجات و نياز هاي مردم وارد مي¬شوند و مردم خودشان مي¬بينند که اين نيازها يک چيز ذاتي و فطري است، بعد مردم يواش يواش گرايش پيدا مي¬کنند، به آن چيزها،و متوجه مي¬شوند که اين چارچوب دين است، يعني اول به آن¬ها نمي¬گويند، که بايد ترن سوار شويد، بلکه ،مي¬¬¬گويند شما چه مي¬خواهيد و کجا مي¬خواهيد برويد، و بعد خودشان را در ترن پيدا مي¬کنند؛ ولي ما در ايران به يک جوان مي¬گوييم که يک ترن داريم، که به آنجا مي¬رسد ؛او مي¬گويد که من ترن نمي¬خواهم سوارم شوم، من هواپيما مي¬خواهم، هواپيما برايش تهيه مي¬کنيم. مي¬گويد من هواپيما نمي¬خواهم، اصلاً نمي¬خواهم با شما بيايم، و موضوعات مختلفي است که ما بايد به آن‌ها توجه کنيم و در مورد آن‌ها راه حل پيدا کنيم.
جامعه ما با گذشته خيلي فرق کرده، ما نبايد به ظاهر نگاه کنيم ، به ظاهر که نگاه کنيم، مي¬بينيم که همه چيز درهم برهم است و ابتذال همه جا را گرفته، ولي در باطن همين¬ها، احتياجاتي است که افراد به آن فکر نکردند، سوالاتي دارند که نمي¬توانند خودشان به آن جواب بدهند، اگر ما بتوانيم از آن ديد ببينيم و از ديد آن افراد و از درون آن افراد، نگاه کنيم ما مي¬توانيم تئوري¬هاي مهدويت را خيلي بهتر و شفاتر مطرح کنيم.

س: راه حل شما براي انتقال آموزه مهدويت و گسترش آن چيست؟

ج : مي¬توان اين متون مهدويت را به صورت ساده و همه فهم آنجا مطرح کرد و فعاليت را فراسوي مرزها برد، فراتر از قم و حوزه علميه و اين جريان چگونه محقق مي شود، يه وسيله توزيع، مشکل در ايران مشکل توزيع است . قدرت امروز قدرت توزيع است و نه توليد، وقتي توليد باشد و نتوانيم توزيع کنيم به هيچ دردي نمي خورد.
توزيع در اذهان مردم مشکلترين شکل توزيع است، حتي زير ساخت توزيع انتشارات در ايران خيلي ضعيف است. تا چه رسد به توزيع افکار، بايد يک سيستم يک پارچه ايجاد کرد که هدف اول آن توزيع باشد و اين مشکل بزرگ ماست، موضوع توزيع، پايه قدرت بين الملل است.
ما همين الان اطلاعات زيادي داريم، ولي مشکل از اين جا شروع مي شود. و آن توزيع است. کجا توزيع کنيم، چطوري توزيع کنيم، غرب تمام توانش را براي توزيع گذاشته . 80% نيرو براي توزيع است، ما بايد از اذهان مردم شروع کنيم و در ايران هيچ کس چنين کاري نکرد، همه توانايي خودمان را صرف مي کنيم، که حرف نو بزنيم، بعد کتاب مي شود و چاپ مي شود، ولي توزيع که ناقص باشد، هيچ کاري نکرده ايم، وقتي شما بتوانيد توزيع بکنيد تاثير گذار هستيد، وقتي توانستيد در اذهان مردم جهان تأثير بگذاريد، و اين انديشه¬ها را به صورت ساده و روان منتقل کنيد، آن وقت شما موفق خواهيد بود، من اگر بتوانم به صورت ساده بنويسم،موفق خواهم بود. بايد در موضوعات، ساده براي مردم بنويسيم. بايد از ذهن مردم استفاده کنيم، موضوع مهدويت را بايد فکر کرد، چگونه بين مردم همه گير بشود و مردم نسبت به آن کنجکاو بشوند . تا ذهنيت حاصل نشود، نمي شود کاري کرد، ما حتي جوي نداريم که آب زلال معارف را در آن بريزيم، موضوع توزيع خيلي مهم است.

س :انگيزه شما از اين که تصميم گرفتيد بيشتر ايران باشيد تا آمريکا چيست؟

ج :من تمايلي داشته¬ام از همان ابتدا، از اول انقلاب، براي اسلامي کردن ، رشته¬اي که خودم در آن تخصص دارم ، روابط بين الملل و ارتباطات، و ارتباطات نه فقط از جنبه رسانه¬اي آن، بلکه به صورت کلي، چون بدون ارتباطات ما هيچي نمي¬توانيم داشته باشيم ، جامعه¬اي وجود ندارد ، اقتصادي نمي¬تواند باشد، اصلاً دين نمي¬تواند وجود داشته باشد، بنابراين چطور مي¬شود يک چيز خيلي بزرگ را آورد و تئوريزه کرد و يک ديدگاه اسلامي به آن داد، چون بالاخره اگر ما به آن ]ديدگاه اسلامي[ ندهيم، چون راجع ارتباطات صحبت مي¬کنيم، گرايش پيدا مي¬کنيم به افکار کساني ديگر و کساني خواهند آمد و کارها خواهند کرد، که شايد پشيمان شويم.
من به کشورهاي ديگر اسلامي هم سفر کرده مصر، اندونزي و… صحبت کردم دراين زمينه حتي با اهل تسنن، ولي خوب دوست دارم من اين پروژه را در ايران دنبال کنم . چون درباره نظريات بين¬الملل و ارتباطات، ما در غرب به بن¬بست رسيديم، در غرب ،ارتباطات و روابط بين¬الملل بيشتر از جنبه اقتصاد، سياست، روان شناسي، مردم شناسي، تاريخ و ... مطالعه شده ولي از جنبه معنوي، و عرفان و اسلام ، کمتر به آن پرداخته شده و اسلام هم قطعاً براي آن جواب دارد.
من مي¬خواهم ارتباطات را از ديد قرآن و روايات بيان کنم، و چون قطعا قرآن براي آن‌ها جواب دارد، به عنوان مثال امروز همه مي¬گويند رسانه¬ها مهم هستند ، اين الگوي رسانه¬ها که اسلامي نيست، پس اگر کسي بگويد، الگوي رسانه اسلامي چيست و چه مشخصاتي دارد، ما چيزي نداريم بگوييم، مشکل اين است که ما نه فرمول آن¬ها را خوب بلد هستيم و نه خودمان فرمول داريم.
همان طوري که شما مي¬خواهيد مهدويت را در بين مردم زنده کنيد، من هم مي¬خواهم ارتباطات ¬اسلامي را در بين خودمان زنده بکنم. اين يکي از پروژه¬هاي من است يعني اسلامي کردن ارتباطات، پروژه¬ ديگري هم هست و آن اينکه من 50 سال است که در آمريکا بودم، من دانشجو بودم، دکترا گرفتم بعد دانشکده تأسيس کردم، استاد تربيت کردم، در وسط امپراطوري آمريکا، حال اگر کسي از من پرسيد که در اين پنجاه سال چي ياد گرفتي از آمريکا، و آمريکا چطوري کار مي¬کند و چگونه اداره مي¬شود. شما يک کتاب 500 صفحه¬اي نياز داريد تا به اين پرسش¬ها جواب بدهد، اگر من بتوانم اين اين را بکنم شايد خدمت بزرگي به جهان اسلام کرده باشم، و حتي به خود آمريکايي¬ها، و يکي از وظايف ما است، که بايد انجام دهيم.

به کوشش: سيد محمد موسوي
سایت مجله امان

 


 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

 پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام به طور اختصاصی به موضوعات مرتبط با امام سوم شیعیان، حضرت سید الشهدا علیه السلام می پردازد و معرفی جهانی آن حضرت و دفاع از مکتب ایشان را به عنوان هدف خود قرار داده است.

شبکه های اجتماعی

 

Template Design:Dima Group

با عضویت در کانال تلگرام سایت جهانی کربلا از آخرین مطالب باخبر شوید .عضویت در کانال تلگرام